Skip naar content

Het verminderen van de druk op de biodiversiteit

Weerspiegeld in een verbetering van milieucondities voor habitats en soorten.

Wat houdt dit thema in?

Via allerlei activiteiten zoals industrie, landbouw, verstedelijking en verkeer oefent de mens druk uit op het milieu, wat leidt tot achteruitgang van biodiversiteit. Die druk uit zich via verschillende factoren zoals pesticidengebruik, onttrekking van grondwater en stikstofdepositie. Willen we biodiversiteit herstellen, dan moeten we aan de knoppen van deze drukfactoren draaien. 

Voor het Dashboard zijn de belangrijkste drukfactoren uitgekozen: chemische pesticiden, nutriënten uit meststoffen, de stikstofdepositie en verdroging. Drukfactoren zoals verandering in landgebruik, invasieve exotische planten en dieren, en klimaatverandering zijn vooralsnog niet opgenomen in het Dashboard. 

Waarom is het belangrijk?

Behoud en herstel van biodiversiteit zijn alleen mogelijk als de (milieu)drukfactoren fors en blijvend omlaag gaan. De belangrijkste drukfactoren in Nederland zijn de stikstofdepositie en onttrekking van grondwater. Het laatste leidt tot toenemende verdroging, waar ook de klimaatverandering aan bijdraagt.

De verschillende factoren versterken elkaar en zorgen voor ongunstige groeiomstandigheden voor de meeste planten en dieren. Sommige soorten, bijvoorbeeld bramen en brandnetels bij stikstof overvloed, gedijen juist (te) goed en verdringen andere soorten. Dit leidt tot een verarming van biodiversiteit. 

De combinatie van drukfactoren is een belangrijke oorzaak dat een groot deel van de 52 habitattypen in Nederland in slechte staat verkeert. Niet elk habitattype is even gevoelig voor droogte en een overmaat aan stikstof. Het verminderen van drukfactoren vergt grote inspanningen van de landbouw, industrie en transportsector.