Skip naar content

De natuur beschermen en uitbreiden

Door natuur meer ruimte te bieden, te verbinden en effectief te beschermen.

Wat houdt dit thema in?

We creëren in Nederland vooral ruimte voor natuur door middel van een verbonden netwerk van robuuste, wettelijk beschermde natuurgebieden. Maar ook buiten de beschermde gebieden, in landbouwgebieden en in steden moet natuur meer ruimte krijgen om biodiversiteitsherstel mogelijk te maken. 

Het doel voor 2030 is om het oppervlakte aan beschermde natuur op land van 26% in 2020 te vergroten tot 30% in 2030. Daarnaast moet minstens 10% van het landbouwgebied worden ingericht voor behoud en herstel van biodiversiteit. Deze doelen zijn door alle EU-landen overeengekomen in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. 

Waarom is dit belangrijk?

Planten, dieren, schimmels, microorganismen en ander leven hebben voldoende ruimte van goede kwaliteit nodig om te kunnen floreren. In een dichtbevolkt Nederland is deze ruimte sterk afgenomen en versnipperd. Een belangrijke maatregel om de biodiversiteit te herstellen is dan ook de uitbreiding van potentiële leefgebieden. Dit vindt vooral plaats door het verwerven en inrichten van beschermde natuurgebieden, deze met elkaar te verbinden en effectief te beschermen.

Het is belangrijk dat de verschillende habitattypes goed vertegenwoordigd zijn in dit netwerk van beschermde gebieden. De verbindingen, of corridors, maken uitwisseling tussen verschillende populaties van planten en dieren mogelijk. Ook faciliteren ze een betere uitwijkroute bij aanpassing aan klimaatverandering.

De intensieve landbouw heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de biodiversiteit op het agrarische land. Het terugbrengen en herstellen van natuurlijke elementen (heggen, houtwallen, bloemrijke akkerranden, plas-dras gebieden) is hier broodnodig om de biodiversiteit er weer bovenop te brengen. Ook kunnen we ‘nieuwe natuur’ ontwikkelen. De Marker Wadden is daar een mooi en succesvol voorbeeld van.

Het stedelijk gebied is sterk uitgebreid, en daarmee ook gegroeid als potentieel leefgebied voor planten en dieren. Het aanleggen van natuurlijk stadsgroen is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar helpt ook tegen problemen veroorzaakt door klimaatverandering, zoals overlast door water of hitte. 

Alleen door de natuur voldoende ruimte te geven en goed te beschermen kan biodiversiteit zich blijvend herstellen.