Skip naar content

Het stimuleren van systeemverandering

Positieve veranderingen in systemen die biodiversiteitsverlies veroorzaken.

Wat houdt dit thema in?

Een groeiende bevolking die steeds meer consumeert zorgt voor meer ruimtebeslag (ondere andere voor voedselproductie) en meer vervuiling. Daardoor wordt de druk op biodiversiteit steeds groter. Een omslag naar een duurzame economie is noodzakelijk, met meer publieke en private investeringen voor biodiversiteitsherstel, het afschaffen van subsidies die schadelijk uitwerken voor natuur en het overschakelen naar duurzame productie en consumptie, bijvoorbeeld door het volgen van een meer plantaardig dieet.

Waarom is dit belangrijk?

Willen we het wereldwijde verlies aan biodiversiteit stoppen, dan is het niet voldoende om beschermde natuurgebieden te verwerven en in te richten en alleen de directe oorzaken zoals milieudruk en natuurverlies aan te pakken. Er moet ook aandacht zijn voor (veranderingen in) de onderliggende economische en maatschappelijke oorzaken, anders blijven we dweilen met de kraan open.

Kleine stapjes zijn niet genoeg. Er is systeemverandering nodig, een drastische ombuiging in onze manier van produceren en consumeren, waarbij we de natuur ontzien en beter waarderen. Een belangrijke transitie is die van ons landbouw- en voedselsysteem. De huidige afzwakking van de Europese Green Deal toont aan dat een groene systeemverandering geen makkelijke opgave is. Voor Nederland, een dichtbevolkt en welvarend land met een intensieve landbouw en een grote ecologische voetafdruk, geldt dat zeker.